การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9,14 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม