การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560