การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน และกำแพงกันดินคสล. เงินงบประมาณประจำปี 2560