การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560