การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560