การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันกินคสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560