อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายดอนยายหอม ดอนคา สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560