การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. สายดอนยายหอม ดอนคา สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560