การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยจระเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560