อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม