การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา-ทุ่งบัว หมู่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม