การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหนองมะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม