การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม