อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม