การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม