การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม