การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม