การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดห้วยตะโก-ธรรมศาลา หมู่ที่2,3,4 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม