การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม