การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม