การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบถนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม