การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม