การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอ้อมพยศ หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม