อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-4 ตำบลดอนแฝก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม