การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-4 ตำบลดอนแฝก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม