การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม