การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม