อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม