อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย เชื่อมต่อ ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม