การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย เชื่อมต่อ ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม