การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม