อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0027 บ้านมาบแค บ้านเลาเต่า ตำบลตาก้อง,ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม