อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองหมู่ที่ 1,4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม