อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมบำรุงผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานและกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม