การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. หมู่ 2 ตำบลหนองปากโรง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม