การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการคสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม