อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย – คันราง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีษะทอง เชื่อมต่อตำบลวัดแก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม