การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่น ฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4,5 ตำบลบัวปากท่าเชื่อมต่อตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม