อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบัวหวั่น ฝั่งตะวันออกด้านใต้ หมู่ที่ 4,5 ตำบลบัวปากท่าเชื่อมต่อตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม