การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม