การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลานตากฟ้า – มหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม