การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางทองหลาง หมู่2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม