การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,9 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม