อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตำบลรางพิกุลเชื่อมต่อ หมู่ที่ 6,9 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม