การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่3 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม