การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0012 บ้านคลองทางหลวง – บ้านวังน้ำขาว ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม