อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองโพรงมะเดื่อ หมู่3 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 1,2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม