การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองโพรงมะเดื่อ หมู่3 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 1,2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม