การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังฟาร์มปรีชา หมู่3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม