การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองารปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางกระเบา หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม