การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม