การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,5 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม