อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามควายเผือก – ทุ่งน้อย หมู่ 4 – 5 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม