การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามควายเผือก – ทุ่งน้อย หมู่ 4 – 5 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม