อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบ้านกล้วย หมู่ 4 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ