การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบ้านกล้วย หมู่ 4 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ