การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองคันราง หมู่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม