การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม