การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังเมรุ หมู่ 1 ตำบลท่ากระชับ เชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม