การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0075 บางคู – ถนนขาด ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม